two women bonding during oregon dual diagnosis treatment center